kontakt
panorama

Najlepsze ubezpieczenia w Dębicy.

OC w życiu prywatnym

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego i osób bliskich, jeżeli w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego lub posiadaniem mienia zobowiązane są, w myśl przepisów prawa, do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej. Ochroną objęte są także szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie podstawowym, który obejmuje odpowiedzialność za szkody powstałe z tytułu:

 

 

 • posiadania i użytkowania lokalu mieszkalnego (wraz z pomieszczeniami

przynależnymi) lub budynku mieszkalnego (w tym terenu posesji, na której

znajduje się budynek mieszkalny), przeznaczonych dla własnego użytku,

wskazanych jako adres zamieszkania Ubezpieczonego;

 • posiadania i użytkowania budynków gospodarczych, garaży wolnostojących

i budowli, znajdujących się na terenie nieruchomości, na której znajduje się

budynek mieszkalny, a w przypadku garażu bez względu na jego lokalizację,

przeznaczonych dla własnego użytku;

 • posiadania zwierząt domowych lub egzotycznych (tj. zakupionych legalnie na terytorium RP i przeznaczonych do utrzymywania w domu), z wyjątkiem psów oraz koni;
 • używania rowerów, wózków inwalidzkich;
 • używania małych jednostek pływających, dla własnych potrzeb;
 • amatorskiego i rekreacyjnego uprawiania sportu;
 • opieki nad dziećmi;
 • posiadania pasiek, do 5 uli;
 • użytkowania pomieszczeń podczas wyjazdów turystycznych (do 30 dni);

Współpracujemy z 22 towarzystwami!

800true dots bottomright 150true true 800none
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide1
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide2
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide5
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide7
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide6
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide6