kontakt
panorama

Najlepsze ubezpieczenia w Dębicy.

ubezpieczenia samochodów osobowych

 

- OC

 

Każdy właściciel pojazdu mechanicznego (a więc samochodu, motoru,  ciągnika rolniczego, a nawet przyczepy) ma obowiązek zawrzeć umowę  ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej tzw. OC komunikacyjne. Jest  to ubezpieczenie o szczególnej wadze, chroniące przede wszystkim  osoby, które mogą zostać poszkodowane wskutek wypadku spowodowanego  przez taki pojazd.

Obowiązkowe ubezpieczenie zasadniczo jest zawierane na okres 12  miesięcy. Właściciel ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia OC w  dniu rejestracji pojazdu, a jeżeli chce poruszać się pojazdem przed jego zarejestrowaniem w Polsce, musi zawrzeć ubezpieczenie obowiązkowe  przed wprowadzeniem pojazdu na drogę publiczną. Właściciel ma  obowiązek zachować ciągłość ubezpieczenia przez cały okres, kiedy pojazd pozostaje zarejestrowany nawet wtedy, gdy nie korzysta z tego  pojazdu przez dłuższy czas.

 

 

- KRÓTKOTERMINOWE

 

 

Ubezpieczenie krótkoterminowe przeznaczone jest dla pojazdów:

 

 •  zarejestrowanych czasowo
 •  zarejestrowanych za granicą
 • wolnobieżnych
 • historycznych

 

W związku z powyższym umowę ubezpieczenia krótkoterminowego można zawrzec między innymi na pojazd zarejestrowany w innym kraju UE, który docelowo ma zostać zarejestrowany w Polsce. Umowa taka może być zawarta jeden raz na okres 30 dni. W pozostałych sytuacjach umów krótkoterminowych reguluje ustawa.

 

 

- GRANICZNE

 

 

 

Ubezpieczenie graniczne jest ubezpieczeniem dla pojazdów, które nie posiadają ważnej zielonej karty oraz zarejestrowane są poza granicami kraju z wyłączeniem państw w których zarejestrowane są pojazdy, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego. Polisa taka może być zawarta na okres co najmniej 30 dni.

 

- AUTOCASCO

 

 

Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, a więc nie mamy obowiązku zawarcia takiego ubezpieczenia. Jak większość ubezpieczeń gospodarczych, z wyjątkiem tych określonych odrębnymi przepisami, jest zawierane poprzez podpisanie umowy i to umowa jest głównym źródłem praw i obowiązków zarówno konsumenta, jak i zakładu ubezpieczeń.
Ubezpieczenie autocasco (AC) ma przede wszystkim zrekompensować koszty naprawy pojazdu w przypadku jego uszkodzenia częściowego lub całkowitego – najczęściej wskutek zawinionego przez kierującego zderzenia, kolizji z innym pojazdem lub przedmiotem znajdującym się na zewnątrz / poza pojazdem np. drzewem, ogrodzeniem, budynkiem, zwierzęciem. Ubezpieczenie AC może również obejmować ochronę z tytułu kradzieży pojazdu, jednak w tym celu często należy je rozszerzyć na ryzyko kradzieżowe, we wzorcach określane w skrócie KR.

 

 

- NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

 

 

Nieszczęśliwy wypadek definiuje się najczęściej jako nagłe (gwałtowne) zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną (mającą swoje źródło poza organizmem ludzkim) w następstwie którego ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

 

 

- ASSISTANCE

 

 

Dotyczy zdarzeń komunikacyjnych np. w razie wypadku czy awarii o lokalizacji najbliższego serwisu, naprawa na miejscu, dodatkowe holowanie itp. w których świadczona jest pomoc assistance na koszt ubezpieczyciela. Z reguły podstawowy pakiet assistance jest oferowany bezpłatnie jako dodatek do polis OC oraz AAC ( np. pokrycie kosztów naprawy na miejscu lub holowanie do najbliższego serwisu lub miejsca zamieszkania itd. Ten rodzaj usługi jest najpopularniejszy

 

 

- SZYBY

 

 

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe na terenie RP lub całej Europy i w związku z wypadkami niezależnymi od woli ubezpieczonego oraz zdarzeń takich jak:

 

 • zderzenie się pojazdów
 • z chwilą zetknięcia się pojazdu z osobami,zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu
 • uszkodzenia przez osoby trzecie
 • pożar, wybuch, zatopienie oraz działanie sił przyrody
 • nagłe działanie czynnika chemicznego lub termicznego z zewnątrz pojazdu

 

- OCHRONA PRAWNA

 

 

Zakres ubezpieczenia obejmuje koszty poniesione w postępowaniu wszczętym w pierwszej instancji w czasie trwania odpowiedzialności polisy ubezpieczeniowej. W szczególności są to

 

 • koszty usług pomocy prawnej
 • koszty opinii biegłych lub rzeczoznawców
 • koszty innych dokumentów stanowiących materiały dowodowe

 

- BAGAŻ

 

 

Ubezpieczeniem objęte są przedmioty będące własnością ubezpieczonego przewożone w pojeździe będącym własnością właściciela. Za bagaż uważa się rzeczy ruchome, które znajdują się w wewnątrz pojazdu oraz w bagażnikach zewnętrznych, w tym także w pojazdach typu pick-up zamykanych na jeden zamek.

Suma ubezpieczenia uzależniona jest od wybranego wariantu ubezpieczenia. Wyczerpuje się automatycznie po jej wykorzystaniu.

 

 

 

 

 

Współpracujemy z 22 towarzystwami!

800true dots bottomright 150true true 800none
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide1
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide2
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide5
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide7
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide6
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide6